بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرزبررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز FIPAبررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

کتاب بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

150,000 

خری کتاب وزیری «بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز» :

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

جلد کتاب بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

 

هدف کتاب حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی در استان البرز با تاکید بر جاذبه های گردشگری ورزشی  می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی – اکتشافی و از نظر روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی ب

ه شیوه پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری آن ۴۲۲ نفر از گردشگران ورزشی استان البرز در سال ۱۳۹۶ بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد ۲۰۱ نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. از روش کتابخانه ای در تدوین مبانی نظری و از پرسشنامه محقق ساخته در مرحله بررسی میدانی استفاده گردید. پایایی کل پرسشنامه برابر با ۷۸/ می باشد وهمچنین پایایی خرده مقیاس ها از ۸۵/ تا ۸۷/ متغیر می باشد که همگی نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS   و Amos  در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنف، تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل از پژوهش از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و در سطح توصیفی از جداول فراوانی، نمودارها، اندازه ها مرکزی مانند میانگین و اندازه های پراکندگی مانند انحراف استاندارد و واریانس می توان اشاره کرد. در بخش استنباط آماری از روش همبستگی پیرسون و پیش بینی رگرسیون استفاده شده است

نتیجه گیری: نتایج یافته های پژوهش عوامل جذب کننده، عوامل بازدارنده، عوامل هدایت کننده بر توسعه گردشگری ورزشی موثر هستند بر توسعه گردشگری ورزشی اثر منفی ندارند و دانشمندان متوجه شدند«سلامتی و تندرستی» و «عشق به ورزش» دو عامل سوق دهنده گردشگران ورزشی فعال محسوب می شوند. به نظر می رسد وضعیت اقتصادی گردشگران ورزشی نیز امری تعیین کننده باشد،همسو می باشد…

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز FIPA

فیپا کتاب بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

لینک فیپا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5237866

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

شابک کتاب بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

 

 

توضیحات محصول

خرید کتاب « بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز » تألیف شاهرخ چاپاریان :

 

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

جلد کتاب بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

 

 

 

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز”