ورزشی

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز

نشر اودیسه منتشر کرد: “بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز”

انتشارات اودیسه کتاب “بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز” را منتشر کرد:   هدف کتابحاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی در استان البرز با تاکید بر جاذبه های گردشگری ورزشی…

ادامه مطلب