شماره حساب

نشر اودیسه

شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه:

شماره حساب: ۰۱۰۵۴۸۹۴۰۲۰۰۹  بانک ملی  

شماره کارت:  ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۹۲۵۳۳۱۹


بانک سامان:

شماره کارت:  ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۰۲۲۴۱۳۲


بانک شهر:

شماره کارت:  ۵۰۴۷۰۶۱۰۲۹۰۵۱۴۲۸

به نام شهرام فیروزی (مدیر مسئول انتشارات اودیسه)