فیپاهای اخذ شده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

کلیه فیپاهای گرفته شده یا در حال صدور توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که به تقاضای انتشارات اودیسه ثبت شده و یا در حال ثبت است را از طریق سایت مربوطه این سازمان یا لینک زیر که متصل به آن سایت است قابل مشاهده و صحت سنجی می باشد:

لینک سایت فیپا جهت بررسی صحت کارهای انجام شده :

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicAdvancedSearch.do?command=NEW_SEARCH&classType=0&pageStatus=1