بخش های اصلی کتاب کدامند؟

بخش های اصلی کتاب اودیسه

بخش های اصلی کتاب اودیسه

غالباً یک کتاب شمال ۲ بخش اصلی جلد و صفحات داخلی می باشد.

در کتاب های با صحافی چسب گرم، فنر یا منگنه، جلد کتاب مستقیماً به صفحات داخلی پیوسته است، ولی در صحافی دوخت، جلد کتاب به وسیله دوبرگ کاغذ به نام «بدرقه» که یکی در اول و دیگری در آخر کتاب قرار گرفته به صفحات داخلی کتاب متصل می شود.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "بخش های اصلی کتاب کدامند؟"

Leave a comment