ولی (طاها) اکبرزاده

کتاب شعرهای دفتر سیاه

کتاب ” شعرهای دفتر سیاه ” منتشر شد

این دفتر شعر درسیاهی راهی که درپیش بود به دنبال روزنه ای است تا نور را در هاون دل هایتان انعکاس دهد. هرچند خوانندگان اثر خود می توانند با خواندن این ورق به آنچه که…

ادامه مطلب