مرضیه شیخ خیرییان

جلد کتاب وزیری - هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی

کتاب وزیری “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” منتشر شد

لینک مستقیم فیپای کتاب “هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی” ثبت شده در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5238590

ادامه مطلب