دکتر الهام نوری

کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ایران معاصر

انتشارات اودیسه کتاب “تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ایران معاصر” را منتشر کرد

انتشارات اودیسه کتاب وزیری “تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ایران معاصر” نوشته خانم دکتر الهام نوری را منتشر کرد:     نام کتاب: تحولات سیاسی اجتماعی ایران؛ ایران معاصر مؤلف: دکتر الهام نوری ویراستار: شهرام فیروزی…

ادامه مطلب