شماره حساب

نشر اودیسه

شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه:

شماره حساب: ۰۱۰۵۴۸۹۴۰۲۰۰۹  بانک ملی  

شماره کارت:  ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۹۲۵۳۳۱۹

به نام شهرام فیروزی (مدیر مسئول نشر اودیسه شمال)