لیست کتابهای ثبت شده انتشارات اودیسه در موسسه خانه کتاب

لیست محصولات چاپ شده در انتشارات اودیسه

شابک بهاء تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ چاپ ناشر پدیدآور عنوان ردیف
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۳-۴ ۱۵۰۰۰۰ ۷۸ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:میلاد زمانی
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ آماده‌سازی ۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۰-۳ ۱۵۰۰۰۰ ۸۲ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:نرگس طاهری
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ خودسازی ۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۶-۵ ۱۵۰۰۰۰ ۹۲ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:نسترن حیدری
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ رهبری ۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۴-۱ ۱۵۰۰۰۰ ۷۸ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:فرزانه قاسمی
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ روابط ۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۷-۲ ۱۵۰۰۰۰ ۹۲ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:امیرحسین یافتیان
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ مربیگری ۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۲۸-۸ ۱۲۰۰۰۰ ۱۰۲ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:مریم محمدامینی
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ موفقیت ۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۱-۸ ۱۵۰۰۰۰ ۹۶ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:فرزانه قاسمی
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ نگرش ۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۲-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۹۶ ۹۹/۰۲/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه جان‌سی. ماکسول
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:سیمین کیانی‌فرد
۱۰۱ نکته که هر رهبر باید بداند:‌ کارتیمی ۸
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۸-۵ ۶۵۰۰۰ ۳۹۲ ۹۷/۱۰/۰۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه گردآورنده:شهرام فیروزی ۳۸۸ لطیفه در سرزمین خنده شامل: جوک، طنز، خنده، پ نه پ و … ۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۹-۲ ۱۲۰۰۰۰ ۶۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مسعود خراسانی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
Chromatography ۱۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۵-۹ ۱۵۰۰۰۰ ۴۶ ۹۸/۰۶/۲۰ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه حامد نودهی
؛ مهری خاوازی
؛ ویراستار:امید زارعی‌رباط
Listening for vision 1 ۱۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۶-۶ ۱۵۰۰۰۰ ۴۲ ۹۸/۰۶/۲۰ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه حامد نودهی
؛ مهری خاوازی
؛ ویراستار:امید زارعی‌رباط
Listening for vision 2 ۱۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۶۲-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۴۲ ۹۸/۰۶/۲۰ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه حامد نودهی
؛ مهری خاوازی
؛ ویراستار:امید زارعی‌رباط
Listening for vision 3 ۱۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۷-۳ ۱۵۰۰۰۰ ۲۸ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه الهام مرشدی
؛ محمد رحمانی‌قصبه
؛ سیدمحمد خاتمی
آب و سراب: طراحی مجموعه اقامتی آبدرمانی در اقلیم سرد با رویکرد طراحی اقلیمی و بهره‌وری از انرژی زمین‌گرمایی ۱۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۸-۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۶۸ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰ ۱ اودیسه الهه مرادزاده آرامش، مدرسه،‌ زلزله ۱۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۵۵-۴ ۲۰۰۰۰۰ ۱۶۸ ۹۹/۰۳/۱۲ ۵۰۰ ۱ اودیسه گردآورنده:غلامعلی رحیمی
؛ گردآورنده:تورج دهقانی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
آربیتراژ LNG: مفاهیم و کاربردها ۱۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۶۵-۸ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه عباس آل‌غفوری
؛ محمدهادی صفری‌گرائی
؛ نگین غفاری
آموزش کاربردی نرم‌افزار Aspen adsorption برای شبیه‌سازی فرآیندهای جذب سطحی ۱۷
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۴-۷ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه شایان نصرالهی آنالوژی در آموزش شیمی ۱۸
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۱-۶ ۸۷۰۰۰ ۱۶۰ ۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
آیا می‌دانید!؟: دانستنی‌های عجیب برای همه به‌ویژه نوجوانان و جوانان … ۱۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۳-۸ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰ ۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه برایان تریسی
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ ویراستار:گلناز هوشمندپاکدل
؛ ویراستار:نیلوفر وهاب‌زاده‌نجفی
آینده خود را بسازید ۲۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۲-۵ ۳۵۰۰۰۰ ۲۳۲ ۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه دارن هاردی
؛ مترجم:شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
اثر مرکب: چندین برابر کردن موفقیت با گامهایی ساده ۲۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۹-۴ ۱۲۰۰۰۰ ۵۲ ۹۸/۰۶/۲۰ ۲۰۰ ۱ اودیسه حیدر امینی احتیاط یا اعتیاد ۲۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۶-۹ ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰ ۹۷/۱۱/۲۵ ۲۰۰ ۱ اودیسه شاعر:امینه عباسی‌مرندی از ترنم‌های باران ۲۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۴-۴ ۳۰۰۰۰۰ ۱۳۱ ۹۸/۱۱/۱۴ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه سیدمهدی سادات‌موسوی استراتژی‌های موفقیت در کسب و کار معماری: چطور با استفاده از استراتژی‌های موفقیت در کسب و کار معماری به درآمدی عالی برسید و تبدیل به برندی شناخته شده ش ۲۴
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۲-۵ ۱۴۰۰۰۰ ۶۴ ۹۷/۰۵/۲۰ ۲۰۰ ۱ اودیسه ابوالقاسم اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:محمدجواد اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
استفاده از نانوکاتالیست برای تشکیل حلقه‌ی هتروسیکل کینولین ۲۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۴-۹ ۵۵۰۰۰۰ ۳۹۶ ۹۹/۰۳/۱۳ ۳۰۰ ۱ اودیسه شاعر:محمدابراهیم خاکی‌جلاوی استقبال: مجموعه آثار (اشعار، مراثی، تحقیقات) ۲۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۲-۸ ۲۵۰۰۰۰ ۹۶ ۹۸/۰۲/۱۸ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه سیدعلی راسخ
؛ میثم آقایی
؛ کوروش دلاوری
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
اصول و مبانی دو و میدانی ۲۷
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۷-۳ ۲۰۰۰۰۰ ۲۲۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه حسین خورشیدکوکبیان
؛ مریم برزگر
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
انقلاب درآمد الکترونیک و مدیریت آن در عصر جدید ۲۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۷-۳ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۴ ۹۷/۱۱/۲۵ ۵۰۰ ۱ اودیسه حیدر امینی بحران‌سازان ۲۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۲-۲ ۶۰۰۰۰ ۶۰ ۹۷/۰۹/۲۱ ۳۰۰ ۱ اودیسه شاعر:یاسمین مدکور
؛ مترجم:احمد حیدری
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
برای ن دیدنت …: مجموعه شعر ۳۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۵-۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۵۲ ۹۸/۰۲/۱۶ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه سیدحسین سیدفتاحی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
بررسی آثار مخرب اعتیاد به اینترنت در کودکان ۳۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۳-۱ ۱۵۰۰۰۰ ۹۲ ۹۸/۰۶/۲۰ ۵۰ ۱ اودیسه شهامت روزیان
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
بررسی اصول حقوقی کودکان یونیسف در پایه‌های تحصیلی دوره متوسطه اول ۳۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۰-۲ ۳۰۰۰۰۰ ۱۴۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه فرشاد حبیبیان‌دهکردی بررسی جرم حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار باستانی در احکام جزایی با تاکید بر رویه قضایی ۳۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۸-۲ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۴ ۹۸/۱۲/۰۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه لیلا بهزادفر
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر روابط همسایگی ۳۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۸-۴ ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۲ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه جیم هورن
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ مترجم:نیلوفر وهاب‌زاده‌نجفی
؛ مترجم:گلناز هوشمندپاکدل
برنامه کسب و کار یک صفحه‌ای برای سازمان‌های غیرانتفاعی ۳۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۹-۱ ۲۰۰۰۰۰ ۱۷۶ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه جیم هورن
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ مترجم:حسنا خجسته‌آبکنار
برنامه کسب و کار یک صفحه‌ای برای مدیران پرمشغله ۳۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۰-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه جیم هورن
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ مترجم:یاسمن رنجبرجمال‌آبادی
؛ ویراستار:سارا سادات‌احمدی
برنامه کسب و کار یک صفحه‌ای برای مشاوران حرفه‌ای ۳۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۰-۴ ۲۰۰۰۰۰ ۲۱۲ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه اریکاج. اولسن
؛ مترجم:محسن محمودزاده
؛ مترجم:سیدرضا حسینی
؛ مترجم:فاطمه ساسانیان‌اصل
؛ مترجم:نسترن حیدری
برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت گام به گام ۳۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۲-۶ ۱۲۰۰۰۰ ۶۸ ۹۸/۰۶/۲۰ ۵۰ ۱ اودیسه شهامت روزیان
؛ زهرا انصاری‌جورابی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
برنامه‌ریزی درسی ۳۹
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۹-۴ ۱۲۰۰۰۰ ۹۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه منوچهر انصاری برنامه‌ریزی غیرخطی ۴۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۳-۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۱۲ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه پاتریک فورسایت
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ مترجم:یاسمن رنجبرجمال‌آبادی
برنامه‌ریزی کسب و کار یک ساعته: چگونه می‌توان برنامه‌ریزی کسب و کار را با سرعت و به آسانی نوشت؟ ۴۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۵-۴ ۱۰۰۰۰۰ ۵۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف برنامه‌ریزی کسب و کار یک صفحه‌ای ۴۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۸-۵ ۱۳۰۰۰۰ ۷۲ ۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مارک اسمیت
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
برنامه‌ریزی کسب و کار یک صفحه‌ای: از چشم‌انداز تا موفقیت شما ۴۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۵-۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۵۲ ۹۸/۰۲/۱۶ ۵۰۰ ۱ اودیسه سحر صداقت‌جو بهبود عملکرد راه رفتن و تعادل در بیماران دایپلژی اسپاسیتیک با استفاده از تمرینات ثبات مرکزی ۴۴
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۳-۵ ۱۶۰۰۰۰ ۱۸۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه مریم اقدسی بیماری‌های کودکان ۴۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۳-۲ ۲۹۰۰۰۰ ۱۲۴ ۹۹/۰۳/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه چارلی مکیسی
؛ مترجم:محدثه فرهمندپور
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
پسر، موش کور، روباه و اسب ۴۶
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۰-۱ ۵۰۰۰۰۰ ۱۶۸ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه رضا ایرانپورمبارکه
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
پیش‌بینی سوالات کنکور ۹۷ (سوالات تالیفی رتبه‌های برتر کنکور همراه با پاسخ تشریحی) ۴۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۷-۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه سیدمرتضی مداح تاثیر ورزش‌های مقاومتی و هوازی در کاهش عوامل خطرزای قلبی و عروقی ۴۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۷-۱ ۲۵۰۰۰۰ ۱۶۷ ۹۸/۱۱/۱۳ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه محمدشعیب عارفی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
تبعیض و فرهنگ عمومی عدالت ۴۹
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۷-۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۴۸ ۹۷/۰۵/۱۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه منوچهر انصاری
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
تحقیق در عملیات ۵۰
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۵-۴ ۹۰۰۰۰ ۱۲۲ ۹۷/۰۹/۲۱ ۲۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی تهیه مشتقات آمیدوآلکیل نفتول با نانوکاتالیزگز Ag – TiO2 ۵۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۲-۵ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰ ۱ اودیسه حدیث کرمی‌قلعه‌جوق تکالیف یادگیری کامل: رویکردی جدید در آموزش و طراحی آموزشی ۵۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۷-۵ ۱۴۰۰۰۰ ۱۰۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه علی‌اکبر شوبکلایی
؛ ام‌البنین ذوالفقاری
تیغ بلاغت (بررسی طنز در گلستان سعدی) ۵۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۲۳-۳ ۱۵۰۰۰۰ ۱۸۲ ۹۹/۰۳/۱۱ ۲۰۰ ۱ اودیسه سحر موحدی جاسوسی و جرم ۵۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۱-۹ ۳۰۰۰۰۰ ۲۷۸ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه امیر خرمی
؛ میلاد نمایان‌مرغوب
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
جانشین‌پروری: پرورش مدیران کارآمد ۵۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۱-۲ ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۶ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه پریسا مرگن جرایم مالی: فساد مالی و پول‌شویی ۵۶
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۰-۹ ۴۵۰۰۰ ۸۰ ۹۶/۰۵/۲۲ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
جلای روان با سخنان بزرگان ۵۷
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۷-۸ ۱۵۰۰۰۰ ۱۱۸ ۹۷/۰۵/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه سیدرضا بهشتی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
جمع‌بندی شیمی ۲ ۵۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۰-۰ ۱۵۰۰۰۰ ۷۶ ۹۸/۰۶/۲۰ ۲۰۰ ۱ اودیسه حیدر امینی چشم‌های بیننده کور ۵۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۸-۳ ۱۰۰۰۰۰ ۸۸ ۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ ویراستار:نیلوفر وهاب‌زاده‌نجفی
چگونه شبیه یک میلیونر فکر کنیم ۶۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۰-۵ ۱۶۰۰۰۰ ۱۶۲ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه محمدرضا فضلی‌خلف
؛ محمدعلی اشتری‌جعفری
؛ ویراستار:نیلوفر وهاب‌زاده‌نجفی
چگونه یک خط تولید را بالانس کنیم؟ (به همراه آموزش نرم‌افزار FLB) ۶۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۱-۴ ۲۲۰۰۰۰ ۲۲۴ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه برایان فینچ
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ مترجم:نازنین طالب‌الفجر
؛ مترجم:صدف شمس‌شمیرانی
؛ مترجم:مهسا زمان
؛ مترجم:فائزه اعتمادیان
چگونه یک طرح کسب و کار بنویسیم ۶۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۲-۹ ۱۰۰۰۰۰ ۷۶ ۹۷/۰۹/۲۴ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه روندا ام. ابرامز
؛ مترجم:محمدعلی اشتری‌جعفری
؛ مترجم:نیلوفر وهاب‌زاده‌نجفی
چگونه یک طرح کسب و کار موفق تهیه کنیم؟ ۶۳
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۳-۰ ۸۷۰۰۰ ۱۵۸ ۹۷/۰۵/۲۷ ۲۰۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
چیستان و معما همراه با پاسخ چیستان، معما، تست هوش ۶۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۲-۴ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۸ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه امیرحسین چامیان حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۴-۹ ۲۰۰۰۰۰ ۱۳۸ ۹۸/۱۲/۰۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه رضا نصیری
؛ محمدشعیب عارفی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
حقوق بزه‌دیدگان در ایران (با نگاهی به کنوانسیون ۲۰۱۰ حقوق بشر) ۶۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۴-۶ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲ ۹۷/۱۱/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی خرسکی که عسل زنبورها را دزدید ۶۷
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۴-۹ ۱۵۰۰۰۰ ۷۸ ۹۷/۰۵/۱۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه حیدر امینی خلیج فارس در تاریخ ۶۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۰-۱ ۲۰۰۰۰۰ ۹۶ ۹۹/۰۳/۱۳ ۵۰۰ ۱ اودیسه میثم مرادی خنیاگر روح ۶۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۱-۱ ۴۵۰۰۰۰ ۲۵۲ ۹۸/۰۲/۱۸ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه سیدعلی راسخ
؛ میثم آقایی
؛ ساناز شاه‌کرمی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
دائره‌المعارف خرید لوازم و تجهیزات کوهنوردی ۷۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۴-۸ ۱۰۰۰۰۰ ۵۸ ۹۸/۱۱/۰۶ ۱۰۰ ۱ اودیسه شاعر:محمدعلی مبارکی دخر مو قهوه‌ای ۷۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۲۶-۴ ۲۰۰۰۰۰ ۱۳۴ ۹۸/۱۱/۰۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مازیار خادمی
؛ پیام بابائی
درآمدی بر نقش بلوغ در حضانت از فرزندان (از منظر فقه امامیه و حقوق ایران) ۷۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۴-۷ ۲۰۰۰۰۰ ۱۲۶ ۹۷/۰۵/۱۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه عبدالغنی حمیدی درمان اعتیاد با نوروفیدبک ۷۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۳-۳ ۲۰۰۰۰۰ ۴۸ ۹۸/۰۶/۲۰ ۵۰۰ ۱ اودیسه سیدحسین سیدفتاحی درمان رابطه والد و کودک از طریق بازی CPRT ۷۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۰-۱ ۳۰۰۰۰۰ ۲۱۶ ۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰۰ ۱ اودیسه محمدهادی صفری‌گرائی
؛ نگین غفاری
راهنمای حل مسائل کنترل فرایند مهندسی شیمی ۷۵
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۶-۳ ۲۰۰۰۰۰ ۲۲۶ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه لاری فرلازو
؛ کتی هال-سایپنیسکی
؛ مترجم:حامد نودهی
؛ مترجم:مهری خاوازی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
راهنمای حیاتی معلمان زبان انگلیسی: راهکارها،‌ ابزارها و فعالیت‌های قابل استفاده برای کلیه سطوح ۷۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۴۷-۹ ۱۸۰۰۰۰ ۱۲۴ ۹۹/۰۳/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه مانی بشرزاد رهبر باش نه رئیس ۷۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۷-۰ ۲۵۰۰۰۰ ۱۳۰ ۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مرتضی غفاری رهنمودهای فرماندهی و مدیریتی: مروری بر اصول فرماندهی و مدیریت از دیدگاه اسلام همراه با سخنانی برجسته از بزرگان علم مدیریت ۷۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۹-۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۸۴ ۹۷/۰۹/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه محمدرضا فضلی‌خلف
؛ ندا قاسمی‌نعمتی
رویکردهای انتخاب تامین‌کنندگان داروهای بیمارستانی (به همراه یک مطالعه موردی) ۷۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۸-۰ ۵۸۰۰۰۰ ۲۷۲ ۹۷/۱۱/۲۵ ۲۰۰ ۱ اودیسه منا قلندری
؛ وحید قربانی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
ریاضی به توان n: مخصوص دانش‌آموزان پایه نهم ۸۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۳-۵ ۱۲۰۰۰۰ ۱۷۸ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه علی‌اکبر شوبکلایی
؛ ام‌البنین ذوالفقاری
زبان کودکی (شناخت زبان و ادبیات کودکان) ۸۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۶-۶ ۳۰۰۰۰۰ ۸۲ ۹۸/۱۲/۰۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه کوروش بهمنی
؛ صادق رمضانی‌گماری
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
زنده ماندن به روش گرگ ژاپنی ۸۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۲۵-۷ ۱۲۰۰۰۰ ۴۶ ۹۹/۰۲/۱۳ ۲۰۰ ۱ اودیسه گردآورنده:رضا جعفری
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
ساده خوب است ۸۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۷-۹ ۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸ ۹۸/۱۱/۰۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه امیرمحمد عباسی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
سرعتگیر: به منزله معنایابی ۸۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۰-۸ ۲۰۰۰۰۰ ۲۵۸ ۹۷/۰۹/۲۵ ۵۰۰ ۱ اودیسه شاعر:کمال محمدی‌آخا سفینه غزل ۸۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۴-۲ ۱۵۰۰۰۰ ۱۹۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه علی‌اکبر شوبکلایی
؛ ام‌البنین ذوالفقاری
سنان غزل (بررسی حماسه در غزلیات شمس) ۸۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۰-۶ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۴ ۹۸/۱۲/۰۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه ابراهیم خرم
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
سند چشم‌انداز توسعه شهرستان زرین‌دشت: برنامه راهبردی هفت ساله (۱۳۹۸-۱۴۰۵) با تبیین گام دوم انقلاب ۸۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۵-۸ ۲۵۰۰۰۰ ۱۳۲ ۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری
؛ مترجم:شهرام فیروزی
شازده کوچولو ۸۸
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۸-۰ ۷۰۰۰۰ ۶۴ ۹۷/۰۹/۲۱ ۲۰۰ ۱ اودیسه شاعر:ولی اکبرزاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
شعرهای دفتر سیاه ۸۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۱-۵ ۱۰۰۰۰۰ ۵۲ ۹۷/۰۹/۲۱ ۲۰۰ ۱ اودیسه شاعر:ولی اکبرزاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
شعرهای دفتر سیاه ۲ ۹۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۳-۶ ۲۲۰۰۰۰ ۸۴ ۹۸/۰۲/۱۸ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه رامین ایرانمنش شناخت بدون کلام ۹۱
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۹-۲ ۱۱۰۰۰۰ ۲۵۶ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه ام‌البنین ذوالفقاری
؛ شهرام فیروزی
ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی: شیرین‌ترین و پرکاربردترین ضرب‌المثل‌های فارسی و ایرانی ۹۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۹-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه امیرحسین نیک‌زاد طراحی سامانه پمپاز آب خورشیدی ۹۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۶۹-۶ ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۴ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه محمد رحمانی‌قصبه
؛ مریم باورساد
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
طراحی شهرک مسکونی در شهر بافق با رویکرد معماری پایدار ۹۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۱-۳ ۱۰۰۰۰۰ ۷۲ ۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مترجم:محمدعلی اشتری‌جعفری
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ ویراستار:نیلوفر وهاب‌زاده‌نجفی
طرح‌های کسب و کاری که برنده می‌شوند ۹۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۱۸-۹ ۲۵۰۰۰۰ ۱۱۴ ۹۸/۱۲/۰۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه محمدعلی اعتمادی‌نائینی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
علوم آسان ۹۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۶-۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۰۰ ۹۷/۱۱/۲۵ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه جین اوستین
؛ مترجم:کیوان عبیدی‌آشتیانی
؛ ویراستار:مژگان کلهر
غرور و تعصب ۹۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۸-۶ ۱۶۰۰۰۰ ۱۹۲ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه ام‌البنین ذوالفقاری فرهنگ اسامی کهن ایرانی (دسته‌بندی شده بر اساس ریشه کهن نام‌ها به همراه معنای هر اسم) ۹۸
۹۷۸-۶۰۰-۹۵۸۶۵-۲-۳ ۱۲۸۰۰۰ ۲۳۲ ۹۷/۰۹/۲۱ ۲۰۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
فرهنگ نام‌های زیبای ایرانی: انتخاب اسم اصیل و زیبا برای فرزندتان … ۹۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۶-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۹۸ ۹۸/۰۲/۱۶ ۱۰۰۰ ۲ اودیسه ابوالفضل اکبرپورشالی فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات ۱۰۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۹-۵ ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۴ ۹۸/۱۱/۰۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه جورج اورول
؛ مترجم:شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
قلعه حیوانات (مزرعه حیوانات) ۱۰۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۶۳-۴ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۹۸/۱۱/۰۵ ۲۰۰ ۱ اودیسه کوثر رستمی
؛ تصویرگر:فرمان رستمی
گرگ و روباه ۱۰۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۶۰-۳ ۱۵۰۰۰۰ ۱۹۸ ۹۸/۰۶/۲۰ ۵۰ ۱ اودیسه امین محمودیان
؛ یاسمن کیاسی
گیاهان مهاجم چالش فراموش شده اکوسیستم‌های طبیعی ۱۰۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۶-۳ ۲۵۰۰۰۰ ۱۴۴ ۹۸/۱۲/۰۷ ۱۰۰ ۱ اودیسه بهنام صالحی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
ماشین‌های الکتریکی جریان سه‌فاز ۱۰۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۰-۹ ۱۵۰۰۰۰ ۱۲۸ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه روح‌الله پاینده مباحثی از حقوق شهروندی ۱۰۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۲-۸ ۱۷۰۰۰۰ ۱۷۰ ۹۸/۰۶/۲۰ ۵۰۰ ۱ اودیسه ویرجینیا اندرسون
؛ مترجم:علی سیبویه
مبانی تفکر سیستمی از مفاهیم تا حلقه های علی ۱۰۶
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۲-۸ ۱۸۰۰۰۰ ۱۳۲ ۹۷/۰۵/۲۰ ۵۰۰ ۱ اودیسه ابوالقاسم اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:محمدجواد اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
مجموعه تست‌های شیمی دهم شامل: سوالات استاندارد، سوالات کنکور داخل و خارج با پاسخ تشریحی، به همراه نکات ۱۰۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۳-۵ ۳۰۰۰۰۰ ۱۹۸ ۹۸/۰۲/۱۸ ۲۰۰ ۱ اودیسه تهیه و تنظیم:ابوالقاسم اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
؛ ویراستار:محمدجواد اسماعیل‌زاده
مجموعه تست‌های شیمی دوازدهم شامل: سوالات استاندارد،‌ سوالات کنکور داخل و خارج … ۱۰۸
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۶-۶ ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۶ ۹۷/۰۵/۲۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه ابوالقاسم اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
؛ ویراستار:محمدجواد اسماعیل‌زاده
مجموعه تست‌های شیمی یازدهم شامل: سوالات استاندارد، سوالات کنکور داخل و خارج، با پاسخ تشریحی، به همراه نکات ۱۰۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۶-۸ ۸۰۰۰۰ ۷۰ ۹۸/۱۱/۰۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه شاعر:سیدمحمدحسین میران مجموعه منتخب شعر و دلنوشته گردش مستانه ۱۱۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۹-۳ ۱۵۰۰۰۰ ۳۷۶ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰ ۱ اودیسه مهران دستورانی
؛ الیاس دستورانی
؛ رضا نصرآبادی
مدرسه، خانواده، جامعه ۱۱۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۷-۶ ۱۷۰۰۰۰ ۱۷۲ ۹۷/۰۹/۲۵ ۷۰۰ ۱ اودیسه محمدرضا فضلی‌خلف
؛ کمال چهارسوقی
؛ میرسامان پیشوایی
مدل‌سازی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولیدکننده باتری اسیدی ۱۱۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۱-۷ ۱۷۰۰۰۰ ۱۴۲ ۹۸/۱۲/۰۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه محمد۱۳۴۶ مردانی‌بلداجی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
مدل‌یابی تعارضات زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی ۱۱۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۳۵-۶ ۳۵۰۰۰۰ ۱۹۸ ۹۹/۰۲/۱۳ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه رامین ایرانمنش
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
مدیریت در بحران فرضی ۱۱۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۴۹-۳ ۲۰۰۰۰۰ ۱۴۴ ۹۹/۰۳/۱۲ ۵۰۰ ۱ اودیسه مسعود محمودی
؛ اعظم بجستان‌زاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
مدیریت در سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار ۱۱۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۶۶-۵ ۲۰۰۰۰۰ ۱۲۶ ۹۸/۰۶/۲۰ ۲۰۰ ۱ اودیسه اسفندیار فرجوند
؛ محمدحسین شهریاری
؛ سوسن ندیمی‌باویل‌علیائی
؛ ویراستار:غلامحسن ملائکه‌خسروشاهی
مدیریت منابع انسانی نیروهای دانشگر ۱۱۶
۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۲۱-۳-۲ ۱۲۰۰۰۰ ۶۲ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه ناهید جلالی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
مطالعه خواص ساختاری و بیولوژیکی مشتقات تیازولین ۱۱۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۰-۴ ۲۰۰۰۰۰ ۷۴ ۹۸/۰۲/۱۸ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه ریکاردو بوفی
؛ مترجم:فاطمه رضوانی
؛ مترجم:احمد میرزاکوچیک‌خوشنویس
معماری، شهرسازی و تاریخ ۱۱۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۹۶-۲ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۲ ۹۸/۰۶/۱۷ ۱۵۰ ۱ اودیسه سیده‌زهرا شبیری
؛ فاطمه اسماعیلی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
مقایسه اینفومورفولوژی معلمان با رشته تکنولوژی آموزشی و غیر تکنولوژی آموزشی ۱۱۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۳-۹ ۸۰۰۰۰ ۱۶۸ ۹۷/۰۹/۲۱ ۵۰۰ ۱ اودیسه اسکات سومز
؛ مترجم:رحمت عاشوری
منطق ویتگنشتاین ۱۲۰
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۹-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۱۱۶ ۹۸/۰۶/۲۰ ۵۰ ۱ اودیسه فاطمه بهاروند مهندسی محیط زیست (ویژه دانشجویان عمران) ۱۲۱
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۱-۶ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۸ ۹۷/۰۵/۱۷ ۲۰۰ ۱ اودیسه عاطفه خلیلی نگاهی بر فراتر از شناخت ۱۲۲
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۷۴-۰ ۳۵۰۰۰۰ ۱۳۱ ۹۸/۰۶/۱۷ ۳۰ ۱ اودیسه رضا مندنی‌فرد نگاهی نو به اقتصاد کلان ۱۲۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۰۵-۹ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۲ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه زکیه یزدان‌شناس
؛ رضا طالبی
نگرشی بر اصول بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه ۱۲۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۴-۳ ۱۰۰۰۰ ۸۴ ۹۷/۰۹/۲۴ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه مترجم:محمدعلی اشتری‌جعفری همگام با پیشرفت کسب و کارتان برنامه‌ریزی کنید ۱۲۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۲۰-۲ ۲۰۰۰۰۰ ۱۱۶ ۹۹/۰۳/۱۱ ۲۰۰ ۱ اودیسه هادی واصفی
؛ حسین دوستی‌مقدم
؛ مریم رضایی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
هنر و قاجار ۱۲۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۰۷-۸ ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۴ ۹۷/۰۵/۱۷ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه زینب بنی‌شیخ‌الاسلامی
؛ مرضیه شیخ‌خیرییان
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
هوشمندی رقابتی و اکوسیستم کارآفرینی ۱۲۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۸۳-۲ ۱۳۰۰۰۰۰ ۲۴۴ ۹۸/۰۶/۲۴ ۵۰ ۱ اودیسه هادی صالحی واژگان تافل مصور: منطبق بر کتاب لغات ضروری تافل … ۱۲۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۳۹-۹ ۲۰۰۰۰۰ ۱۱۶ ۹۷/۰۹/۲۴ ۲۰۰ ۱ اودیسه سعداله گازا
؛ ویراستار:منیژه وجدانی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
؛ ویراستار:علی صفری‌پور
کار و تمرین شیمی ۲ سال یازدهم تجربی و ریاضی ۱۲۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۵-۲ ۱۰۰۰۰۰ ۷۶ ۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه فوردآر. مایرز
؛ مترجم:محمدرضا فضلی‌خلف
؛ مترجم:محمدعلی اشتری‌جعفری
؛ ویراستار:ساراسادات احمدی
کاری را که می‌خواهید، بدست بیاورید ۱۳۰
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۱-۱ ۱۷۰۰۰۰ ۲۰۰ ۹۷/۰۵/۲۰ ۵۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
کتاب کار ریاضی پایه هفتم: شامل سئوالات درست یا نادرست، سئوالات جورکردنی، سئوالات کامل کردنی، سئوالات چهارگزینه‌ای، سئوالات تشریحی ۱۳۱
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۰-۴ ۱۵۰۰۰۰ ۸۲ ۹۷/۰۵/۲۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی
؛ ابوالقاسم اسماعیل‌زاده
؛ ویراستار:ام‌البنین ذوالفقاری
کتاب کار شیمی هنرستان ویژه هنرجویان (فنی و حرفه‌ای – کاردانش) شامل: آموزش دروس، پاسخ سوالات کتاب درسی، تمرینات تکمیلی، سوالات چهارگزینه‌ای ۱۳۲
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۴۶۵-۵-۹ ۱۳۰۰۰۰ ۹۶ ۹۷/۰۹/۲۴ ۵۰۰ ۱ اودیسه شهرام فیروزی کتاب کار فرهنگ و هنر شامل: طراحی حیوانات، نقاشی و رنگ‌آمیزی، طراحی حالت‌های چهره ۱۳۳
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۵۴-۲ ۳۸۰۰۰۰ ۲۱۴ ۹۷/۱۱/۲۵ ۴۰۰ ۱ اودیسه فاطمه اخوان‌اسکی
؛ ویراستار:مجید حسین‌زاده
؛ ویراستار:حسین اخوان‌اسکی
کتاب کار فیزیک رشته ریاضی فیزیک و تجربی،‌ دوره دوم متوسطه،‌ پایه دهم ۱۳۴
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۴۷-۴ ۴۳۰۰۰۰ ۲۴۸ ۹۸/۰۲/۱۸ ۴۰۰ ۱ اودیسه فاطمه اخوان‌اسکی
؛ ویراستار:مجید حسین‌زاده
؛ ویراستار:حسین اخوان‌اسکی
کتاب کار فیزیک رشته ریاضی فیزیک و تجربی،‌ دوره دوم متوسطه،‌ پایه یازدهم ۱۳۵
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۱۷-۷ ۱۵۰۰۰۰ ۹۲ ۹۷/۰۹/۲۴ ۱۰۰۰ ۱ اودیسه بهنام عاشقی
؛ مرتضی رضایی
؛ ابراهیم عزتی
؛ ویراستار:مریم عاشقی
کلام روشن: مهارت‌های کلامی مربیان در مواجه با ورزشکاران نابینا ۱۳۶
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۴۶-۲ ۳۲۰۰۰۰ ۲۱۲ ۹۹/۰۳/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه فرنوش اطردی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
کنترل موجودی از زبان یک دانشجو ۱۳۷
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۵۰-۹ ۵۳۰۰۰۰ ۳۸۲ ۹۹/۰۳/۱۷ ۵۰۰ ۱ اودیسه فرنوش اطردی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
کنترل موجودی از زبان یک دانشجو (نسخه کنکوری) ۱۳۸
۹۷۸-۶۲۲-۶۱۸۰-۲۲-۱ ۱۷۰۰۰۰ ۴۳۶ ۹۸/۰۶/۱۷ ۵۰ ۱ اودیسه مهران دستورانی
؛ فاطمه میرشکاری
؛ الیاس دستورانی
؛ ویراستار:شهرام فیروزی
یادگیری الکترونیکی ۱۳۹
۹۷۸-۶۲۲-۶۷۶۳-۲۱-۹ ۱۰۰۰۰۰ ۲۳۲ ۹۹/۰۳/۱۱ ۲۰۰ ۱ اودیسه مریم رضایی
؛ حسین دوستی‌مقدم
یهود و اسلام ۱۴۰

برای مشاهده لیست جدید و آپدیت شده کتابهای منتشر شده انتشارات اودیسه در سایت «خانه کتاب و ادبیات ایران» روی لینک زیر کلیک کنید:

سایت خانه کتاب ketab.ir