اودیسه کتاب “درمان اعتیاد با نوروفیدبک” را در قطع وزیری منتشر کرد.

درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)

انتشارات اودیسه کتاب “درمان اعتیاد با نوروفیدبک” نوشته “دکتر عبدالغنی حمیدی” (روانشناس بالینی) را در قطع وزیری منتشر کرد:

درمان اعتیاد با نوروفیدبک دکتر عبدالغنی حمیدی (روانشناس بالینی)

درمان اعتیاد
با نوروفیدبک
دکتر عبدالغنی حمیدی
(روانشناس بالینی)

کتاب حاضر با هدف بررسی تاثیر نوروفیدبک بر خود کنترلی و کیفیت زندگی مردان دارای سو مصرف مواد تالیف شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و از پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه مردان دارای سو مصرف مواد شهرستان تربت جام بود.نمونه شامل ۲۰ نفر(۱۰ نفر گروه آزمایش و ۱۰ نفر گروه گواه) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و به صورت تصادفی ، بدون ریزش در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند.

 

شناسنامه کتاب:

نام کتاب:                 درمان اعتیاد با نوروفیدبک

تألیف:                     عبدالغنی حمیدی

ویراستار ادبی:        ام البنین ذوالفقاری

طراحی جلد:             شهرام فیروزی

شمارگان:                ۲۰۰ نسخه

نوبت چاپ:              اول- بهار ۱۳۹۷

ناشر :                     اودیسه (odyse.ir )

چاپخانه:                 فیروزچاپ

صحافی:                 گاندی

قیمت:                     ۲۰۰۰۰ تومان

شابک:                     ۷-۰۴-۶۱۸۰-۶۲۲-۹۷۸

حق چاپ محفوظ است.

 

درمان اعتیاد با نوروفیدبک

فیپا کتاب وزیری درمان اعتیاد با نوروفیدبک

 

درمان اعتیاد با نوروفیدبک

شابک کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک

لینک خرید کتاب “درمان اعتیاد با نوروفیدبک” نوشته “دکتر عبدالغنی حمیدی” (روانشناس بالینی)

کتاب درمان اعتیاد با نوروفیدبک

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "اودیسه کتاب “درمان اعتیاد با نوروفیدبک” را در قطع وزیری منتشر کرد."

Leave a comment