آیا برای عطف کتاب نیز می توان طرح خاصی را برای چاپ اختصاص داد؟

۸۰۳۴۲-۲۴۰۴۹۴-۱۴۰۳۰۷۳۴۳۲

۸۰۳۴۲-۲۴۰۴۹۴-۱۴۰۳۰۷۳۴۳۲

اگر با توجه به تعداد صفحات داخلی و گراماژ آن، ضخامت کتاب بیش از ۵ میلیمتر باشد، اختصاص طرح ویژه عطف برای کتاب امکان پذیر است.

اولین نفر باشید که نظر می دهید on "آیا برای عطف کتاب نیز می توان طرح خاصی را برای چاپ اختصاص داد؟"

Leave a comment